Visselblåsning

För att upprätthålla möjlighet till anonymitet har följande person utsett som ansvarig mottagare av rapporter om missförhållanden enligt 5 kap 5 § visselblåsarlagen:

Anna Nordlund
Konsult HR
0709-88 55 39
anna@munana.se

Munana AB
Hundkanalen 13 D
827 60 Färila

Rapportering kan även ske till mejladressen visselblasning@munana.se.

Om visselblåsaren önskar vara anonym vid mejlrapportering är denne hänvisad till att skapa ett mejlkonto med adress som döljer identiteten på visselblåsaren, exempelvis outlook.com, icloud.com, gmail.com, hotmail.com eller på annat liknande sätt. Sensus Personlig Assistans AB saknar tekniska möjligheter att spåra en sådan mejlavsändare och kommer även i övrigt att avhålla sig från att efterforska visselblåsares identitet om denne önskar vara anonym (givetvis förutsatt att visselblåsaren omfattas av visselblåsarlagens skydd).
Återkoppling med bibehållen anonymitet kan även ske genom telefonsamtal som på förhand bokats och visselblåsaren ringer upp från dolt nummer.
Konsulten arbetar under sekretess och har i uppgift att hantera och rapportera händelser på ett sådant sätt att spårning av visselblåsaren ej är möjlig.

Sensus Personlig Assistans AB kan genom konsulten behöva ställa kompletterande frågor till visselblåsaren under utredningen av ärendet. Visselblåsaren bör vid rapporteringen deklarera om hen är tillgänglig för sådana frågor. Visselblåsaren bör även ange om hen vill få återkoppling i ärendet om vidtagna åtgärder och skälen för dessa.

Alla inkomna rapporter kommer att delges styrelsen i anonymiserad form.

Sensus Personlig Assistans AB kommer genom konsulten att se till att det rapporterade missförhållandet utreds med iakttagande av den diskretion som krävs och med vederbörligt skydd för personuppgifter som förekommer i ärendet. För det fall utredningen bedöms kunna skötas bättre av annan extern part – exempelvis av jävsskäl, trovärdighetsskäl eller vid behov av expertkunskap – kommer sådan att anlitas.

Sensus Personlig Assistans AB kommer i samråd med konsulten att fatta beslut om vilka åtgärder som ska vidtas med anledning av utredningsresultatet. Åtgärderna och skälen för dessa kommer att återkopplas till visselblåsaren om denne kan nås och önskar återkoppling.

Vid extern rapportering har de behöriga myndigheter rapporteringskanaler på sina hemsidor som ska användas. Följande myndigheter är behöriga myndigheter för Sensus Personlig Assistans AB verksamhet:

  • Arbetsmiljöverket
  • IVO

VISSELBLÅSARPOLICY för Sensus Personlig Assistans AB